วันอังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2551

1.ชื่อหน่วยงานและสถานที่ตั้ง


หน่วยงาน......................................ตั้งอยู่ที่....................หมู่..........ตำบล...........................
อำเภอ............................................จังหวัด......................................................................
(ใส่รูปภาพประกอบ)

2.ปรัชญา

1.ปรัชญา
2.วิสัยทัศน์

3.อำนาจหน้าที่

1.

4.จำนวนบุคลากร

บุคลากรในหน่วยงานที่ว่าการอำเภอสวนผึ้งประกอบไปด้วย
1.นาย..................................ตำแหน่ง........................
2.นาย.................................

วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2551

การเรียนรู้เรื่องบล็อก

วันที่ 13 ตูลาคม 2551
วันนี้ได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่ไม่เคยรู้มาก่อน เพราะปกติไม่ค่อยได้ใช้คอมพิวเตอร์ การสร้างบล็อกเป็นการเรียนรู้ที่ดีมากและยังสามารถนำไปใช่ในชีวิตประจำวันได้ เป็นการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็วทันใจ และในอนาคต